Registrácia
Menu
Úvod Nevyhnutnosti Poppers Fist Strong 24 ml

Fist Strong 24 ml

poppers

Kód: 160476

Obsahuje pentylnitrit (CAS 110-46-3), soamylalkohol (CAS 123-51-3). Obsah 24 ml. Podrobný popis

Tento produkt sa už nedá kúpiť. Pozrite si podobné produkty.
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 59 €

 • Garancia
  spokojnosti

Fist Strong 24 ml

Fist Strong 24 ml

poppers

Tento produkt sa už nedá kúpiť. Pozrite si podobné produkty.

Popis

Poppers Fist Strong 24 ml. Nitritový čistič. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Nebezpečenstvo

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H300 Pri požití môže spôsobiť smrť.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte hmlu / pary.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P403+235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Parametre

Obsah (ml) 24
Originálny názov Fist Strong 24 ml
Štítky fisting
Hmotnosť (g) 78

Zaradené

Slave4master chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 937 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat