Registrácia
Menu
Úvod Nevyhnutnosti Poppers Juice Zero Black Label 10 ml

Juice Zero Black Label 10 ml

poppers

Kód: 211265

Čistič kože. Zmes izoamylu a izopropylnitritu. Obsah 10 ml. Podrobný popis

Nezabudnite, k produktu budete potrebovať

12,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme 3. 10. 2023 po celej SR
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 59 €

 • Garancia
  spokojnosti

Juice Zero Black Label 10 ml

Juice Zero Black Label 10 ml

poppers

12,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme 3. 10. 2023 po celej SR

Popis

Poppers Juice Zero Black Label 10 ml. Čistič kože. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Zloženie

isopropyl nitrite (CAS 541-42-4)
„amyl nitrite“, mixed isomers (CAS 110-46-3)
propan-2-ol (CAS 67-63-0)
1-Butanol, 3-methyl- (CAS 123-51-3)

Varovanie

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Recenzie

Pre tento produkt zatiaľ zbierame zákaznícke recenzie, ktoré tu už čoskoro uvidíte…

Parametre

Obsah (ml) 10
Originálny názov Juice Zero Black Label 10 ml
Hmotnosť (g) 36

Zaradené

Slave4master chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 650 822 265 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat