Registrácia
Menu

M Pentyl 24 ml

poppers

Kód:  230701

Čistič kože. Zmes pentylnitritu. Obsah 24 ml. Podrobný popis

Nezabudnite, k produktu budete potrebovať

13,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme 16. 7. 2024 po celej SR
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 59 €

 • Garancia
  spokojnosti

M Pentyl 24 ml

M Pentyl 24 ml

poppers

13,90 €
Viac než 5 ks skladom
Doručíme 16. 7. 2024 po celej SR

Popis

Poppers M Pentyl 24 ml. Čistič kože. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Zloženie

pentyl nitrite (CAS 463-04-7)
1-pentanol (CAS 71-41-0)

Varovanie

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Uchovávajte obaly tesne uzavreté
P240 Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P312: PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Parametre

Kód 230701
Obsah (ml) 24
Originálny názov M Pentyl 24 ml
Hmotnosť (g) 80

Zaradené

Slave4master chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 937 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat