Registrácia
Menu
Úvod Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru zakúpeného v internetovom obchode na adrese www.slave4master.sk sa riadi právnym poriadkom Českej republiky a nasledujúcim reklamačným poriadkom.

Reklamační řád

obchodní společnosti
Studio 51 s.r.o.
se sídlem Toužimská 889/D3, 199 00 Praha 9, Česká republika
identifikační číslo: 28257308
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135820
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.slave4master.sk

1.
Tento reklamační řád popisuje, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

2.
Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami prodávajícího ještě před objednáním zboží.

3.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

4.
Kupujícímu je důrazně doporučeno, aby bezprostředně po dodání překontroloval kompletnost zásilky a zboží prohlédl takovým způsobem, aby zjistil případné vady a poškození. Rozpor obsahu zásilky s daňovým dokladem případně objednaným zbožím nebo vadné či poškozené zboží je kupující povinen neprodleně ohlásit prodávajícímu.

5.
Na veškeré prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

6.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
6.1.
běžným opotřebením zboží,
6.2.
mechanickým poškozením zboží,
6.3.
elektrickým přepětím,
6.4.
používáním či skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají například teplotou, vlhkostí a chemickými vlivy prostředí, které je určeno výrobcem nebo prodávajícím,
6.5.
neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
6.6.
nadměrným zatěžováním či používáním v rozporu s podmínkami uvedenými výrobcem nebo prodávajícím nebo všeobecnými zásadami,
6.7.
úpravami zboží zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku těchto úprav,
6.8.
přírodními živly nebo vyšší mocí.

7.
Při reklamaci zboží je doporučeno postupovat podle instrukcí Reklamace a vrácení zboží zveřejněných ve webovém rozhraní obchodu. Výrazně se tím zjednoduší a urychlí vyřízení reklamace.

8.
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího Studio 51 s.r.o., Letňany Business Park, Toužimská 889/D3, 199 00 Praha 9, Česká republika. Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo zaslat na výše uvedenou adresu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

9.
Reklamované zboží je nutné dodat včetně kompletního příslušenství, kopie daňového dokladu nebo čísla objednávky, podrobného popisu závady a kontaktních údajů kupujícího (zpáteční adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo).

10.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěné nebo nesplňuje základní hygienické předpoklady.

11.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

12.
Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit po domluvě s kupujícím.

13.
Po vyřízení reklamace informuje o této skutečnosti prodávající kupujícího telefonicky, SMS nebo elektronickou poštou. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci poštou nebo přepravní službou, bude po jejím vyřízení odesláno zpět na uvedenou zpáteční adresu.

14.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží) za splnění následujících podmínek:
15.1.
s prodávajícím bude před odesláním zboží k reklamaci dohodnuto, jakým způsobem a prostřednictvím jakého přepravce bude zboží zasláno,
15.2.
reklamace bude oprávněná,
15.3.
náklady byly vynaloženy skutečně, účelně a v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží,
15.4.
kupující doloží výši nákladů (například zasláním kopie účtenky za poštovné).

16.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Studio 51 s.r.o., Letňany Business Park, Toužimská 889/D3, 199 00 Praha 9, Česká republika, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +421 650 822 265.

V Praze dne 29.5.2020