Registrácia
Menu
Úvod Nevyhnutnosti Poppers Rush Ultra Strong Black Label 10 ml

Rush Ultra Strong Black Label 10 ml

poppers

Kód: 170295

Obsahuje isopropyl nitrite (CAS 541-42-4), isopentyl nitrite (CAS 110-46-3), isoamylalkohol (CAS 123-51-3), isopropanol (CAS 67-63-0). Veľmi silný! Obsah 10 ml. Podrobný popis

Tento produkt sa už nedá kúpiť. Pozrite si podobné produkty.
 • Diskrétny
  nákup

 • 10 000+ hračiek
  skladom

 • Doprava zadarmo
  od 59 €

 • Garancia
  spokojnosti

Zákazníci s týmto produktom kupujú

Rush Ultra Strong Black Label 10 ml

Rush Ultra Strong Black Label 10 ml

poppers

Tento produkt sa už nedá kúpiť. Pozrite si podobné produkty.

Popis

Poppers Rush Ultra Strong Black Label 10 ml. Nitritový čistič. Predajné iba osobám starším ako 18 rokov.

Nebezpečenstvo

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H300 Smrteľný po požití.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P403+235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
Odstráňte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu
odpadov alebo na miesto určené obcou.

Parametre

Obsah (ml) 10
Originálny názov Rush Ultra Strong Black Label 10 ml
Hmotnosť (g) 36

Zaradené

Slave4master chat

Produkty poznáme ako vlastné topánky. Radi poradíme

Od pondelka do soboty 9:00–19:00 volajte +421 222 205 937 alebo napíšte na chat.

Otvoriť chat